Kontaktní údaje

 Provozovatel obchodu: Tenissport Březno - Alena Sunkovská

Sídlo: Vladislavova 767, 44004  Louny

IČ: 72571853

DIČ: CZ 6259201410

Plátce DPH.

Živnostenský list vydán v Lounech

Den zápisu: 10.1.2001

Telefon: +420 606 657 669

Email:  info@tenisove-zbozi.cz    

Kontaktní adresa:  Tenisové kurty Březno, Postoloprty-Březno 122, 440 01 

Bankovní spojení:  2900916929/2010 (Fio banka)     


 

Jak u nás nakupovat

Prezentace zboží v našem e-shopu je nabídkou zboží s výhradou vyčerpání zásob. Smlouva je tak standardně uzavřena doručením objednávky prodávajícímu. O přijetí objednávky budete neprodleně informováni nejčastěji na Vámi uvedené e-mailové adrese.

 

Uváděné informace o zboží a ceně jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Kupní cena zahrnuje daně (např. DPH) i případné poplatky. Náklady spojené s doručením či platbou zboží jsou účtovány ke kupní ceně v souladu s volbou kupujícího a informacemi uvedenými v záložce „Doprava a platba.

Dodání zboží

Je-li objednáno pouze zboží s uvedenou dostupností „Ihned k odeslání“, prodávající jej odešle nejpozději do tří pracovních dnů od potvrzení objednávky. Jinak prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky.

Za doručení zboží kupujícímu považujeme převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou na místě dodání (oprávněná osoba). Kupující (resp. oprávněná osoba) je povinen zboží převzít a zaplatit. Prodlením s převzetím zboží vzniká prodávajícímu - poté, co kupujícímu byla poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta k dalšímu převzetí zboží – právo zboží po předchozím upozornění na účet kupujícího vhodným způsobem prodat. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží (zejména daňový doklad) odešle prodávající kupujícímu tak, že mu budou k dispozici zpravidla při převzetí zboží. Nejpozději budou doklady ke zboží odeslány do dvou dnů od převzetí zboží. 

 

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Domoci svých práv z vadného plnění se však lze i na základě daňového dokladu od zboží či i jiným způsobem, kterým prokážete, že jste reklamované zboží zakoupili v našem e-shopu.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

 Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit (neboli odstoupit od smlouvy).

 Po převzetí zboží nebo poslední části dodávky zboží (je-li zboží z jedné objednávky na základě dohody dodáváno postupně) může kupující od smlouvy odstoupit do 14 dnů (odstoupení je tedy nutné odeslat nejpozději 14. den ode dne následujícího po převzetí zboží), a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či platby.

Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje, byť tím pomůže zlepšit služby našeho obchodu. Pro odstoupení od smlouvy lze použít následující vzor:

 


Odstoupení od smlouvy uzavřené v internetovém obchodě www.tenisove-zbozi.cz

Provozovatel obchodu:  Alena Sunkovská Tenissport Březno

Sídlo:  Vladislavova 767, 440 01  Louny

IČ:    72571853

DIČ: CZ 6259201410

Telefon:    +420606657669

Email:     info@tenisove-zbozi.cz

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy (objednávky) o nákupu zboží č. ....  uzavřené (učiněné) dne …., jejímž předmětem byly …., které jsem obdržel dne …. / které jsem dosud neobdržel.

Důvodem odstoupení od smlouvy (nemusíte uvádět) je skutečnost, že vlastnosti zboží neodpovídají uvedenému popisu / zboží nevypadá jako na obrázku / zboží nevyhovuje plánovanému účelu / cena neodpovídá kvalitě zboží / nákup jsem si rozmyslel, protože jsem našel zboží za lepší cenu / na zboží čekám příliš dlouho / jiný důvod – uveďte prosím jaký.

Vracené zboží vrátím osobně / odešlu prostřednictvím …. dne …. (max. 14 dnů od odstoupení od smlouvy).

Vaše jméno, adresa a kontaktní údaje včetně čísla účtu.

Váš podpis (budete-li zasílat odstoupení v listinné formě) a datum 


 

Po odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. (Bude-li s tím kupující souhlasit, prodávající může vrátit peněžní prostředky i jiným způsobem, u kterého kupujícímu nevzniknou žádné dodatečné náklady.) Zvolil-li kupující jinou než nejlevnější nabízenou variantu dodání zboží, bude mu spolu s cenou zboží vrácena náhrada za nejlevnější způsob jeho dodání.

Nejpozději ve stejné lhůtě, tj. ve 14 dnech od odstoupení od smlouvy, je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží má být vráceno kompletní včetně případných darů, a to nejlépe v původním obalu a nejevící známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Zboží vracené „na dobírku“ nebude přijato a kupující se tak vystavuje nebezpečí, že se s vracením zboží dostane do prodlení a zároveň prodlouží dobu k vrácení peněž kupujícímu, neboť prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu spolu s náklady na dodání zboží dříve, než mu bude zboží předáno či alespoň prokázáno, že mu bylo řádně odesláno.

14denní lhůta plynoucí od převzetí zboží, ve které má kupující právo od smlouvy odstoupit, je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením těchto povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu škody a započíst jej na vracenou částku.

 

Práva a povinnosti z vadného plnění

Práva u zboží vadného již při převzetí

Má-li převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo avizovanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost atd.), jde o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující zboží podle možností prohlédne co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Nejpozději do dvou let od převzetí zboží pak může kupující vůči prodávajícímu svá práva z vadného plnění. Během šesti měsíců od převzetí zboží se přitom předpokládá, že projevená vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Je-li výměna věci (či její součásti) vzhledem k povaze vady neúměrná, kupující má nárok na bezplatné odstranění vady. Není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), může požadovat dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, kupující může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodeje použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení (např. za neporušený lak rakety apod.). U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Práva z vad vyskytnutých se ve 24měsíční době od převzetí zboží

Prodávající odpovídá za vady vyskytnuté se u zboží v 24měsíční době od jeho převzetí není-li v popisu zboží, na jeho obalu, v reklamě či návodu uvedena doba delší.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Způsob vyřízení reklamace je následně možné změnit jen dohodou s prodávajícím nebo žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí oprávněná reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

U vady představující podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou) přísluší kupujícímu volba mezi těmito právy:

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

• bezplatné odstranění vady opravou,

• přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu nebo obecných zásad k jeho použití (např. prasknutí rámu v důsledku házení s raketou apod.).

 

Jak reklamovat

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Způsob vyřízení reklamace je následně možné změnit jen dohodou s prodávajícím nebo žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží v našem e-skopu (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do sjednaného místa určeného k opravě (popř. od prokázání toho, že zboží bylo zakoupeno v našem e-shopu, a to podle toho, co nastalo později). Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

24měsíční lhůta k uplatnění práv z vadného plnění se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

Prodávající se zavazuje kupujícího o vyřízení reklamace informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

Reklamační list bude s ohledem na charakter prodeje a způsob podání a vyřizování reklamace kupujícímu předán zpravidla při vracení zboží, dodání nového zboží či spolu s vracením kupní ceny.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů http://uoou.cz/.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
V případě vzájemných sporů mezi prodávajícím a kupujícím má kupující právo obrátit se na obecný soud nebo využít nezpoplatněné možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterou zajišťuje Česká obchodní inspekce. Na Českou obchodní inspekci je možné se obrátit buď elektronicky na adrese https://adr.coi.cz/cs (to zejména disponujete-li datovou schránkou nebo uznávaným elektronickým podpisem), nebo písemně na adrese
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů má předcházet snaha řešit spor nejprve přímo s prodávajícím (kontaktovat nás můžete způsoby uvedenými v úvodu těchto podmínek). Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je urovnání vztahů mezi prodávajícím a kupujícím. Jeho výsledkem tedy není závazné rozhodnutí, ale ve většině případů dohoda mezi prodávajícím a kupujícím. Kupujícímu však nic nebrání v tom, aby se i po zahájení či skončení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů obrátil na obecný soud.

Závěrem

Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

(Veřejnoprávní) dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní ispekce http://www.coi.cz.

Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv také např. na občanské sdružení chránící zájmy spotřebitelů dTest, o.p.s. na www.dtest.cz/poradna.